Total 186
Number Title Author Date Votes Views
186
2023.12.03 대림 제1주일
Fr. Kim | 2023.12.02 | Votes 0 | Views 13
Fr. Kim 2023.12.02 0 13
185
2023.11.26 온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도왕 대축일
Fr. Kim | 2023.11.25 | Votes 0 | Views 23
Fr. Kim 2023.11.25 0 23
184
2023.11.19 연중 제33주일
Fr. Kim | 2023.11.18 | Votes 0 | Views 26
Fr. Kim 2023.11.18 0 26
183
2023.11.12 연중 제32주일
Fr. Kim | 2023.11.11 | Votes 0 | Views 27
Fr. Kim 2023.11.11 0 27
182
2023.11.05 연중 제31주일
Fr. Kim | 2023.11.05 | Votes 0 | Views 37
Fr. Kim 2023.11.05 0 37
181
2023.10.29 연중 제30주일
Fr. Kim | 2023.10.28 | Votes 0 | Views 46
Fr. Kim 2023.10.28 0 46
180
2023.10.22 민족들의 복음화를 위한 미사 (전교 주일)
Fr. Kim | 2023.10.21 | Votes 0 | Views 46
Fr. Kim 2023.10.21 0 46
179
2023.10.15 연중 제28주일
Fr. Kim | 2023.10.14 | Votes 0 | Views 47
Fr. Kim 2023.10.14 0 47
178
2023.10.08 연중 제27주일
Fr. Kim | 2023.10.07 | Votes 0 | Views 51
Fr. Kim 2023.10.07 0 51
177
2023.10.01 한가위
Fr. Kim | 2023.09.30 | Votes 0 | Views 71
Fr. Kim 2023.09.30 0 71
New